zapraszamy na konsultacje w zakresie pozyskania dotacji

Nabór ogłoszony! Start składania wniosków: 06.05.2024 r.  

Skontaktuj się z nami

„Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności”

1,25 mld złotych dotacji na pomoc sektorowi HoReCa

NABÓR OGŁOSZONY
start składania wniosków: 06.05.2024 r.

Do kogo skierowany jest program?

O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają łącznie następujące warunki:

·   prowadzą działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie, w którym zgłaszają lokalizację realizacji przedsięwzięcia MŚP,

·   w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 %, liczonych rok do roku.        

Co można sfinansować za dotację

1.     Inwestycje w bazę usługową lub projektową tj.: 

·   zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,

·   roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,

·   inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,

· działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmiany procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność.

2.   Podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników poprzez prowadzenie szkoleń związanych z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z unowocześnieniem lub rozszerzeniem profilu działalności Wnioskodawcy, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, np. szkoleń z zakresu nowych rozwiązań i technologii IT, analizy potrzeb klientów, zarządzanie informacjami i danymi oraz zarzadzanie ryzykiem,

3.     Usługi doradcze (inne niż szkolenia) w zakresie realizacji przedsięwzięć MŚP takie jak: opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Jaka jest wysokość dotacji?

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji bezzwrotnej!

Koszty kwalifikowane

do 600 tys. zł

Maksymalna dotacja

540 tys. zł

Minimalna dotacja

50 tys. zł

Dofinansowanie

do 90%

Jaki jest okres realizacji projektów ?

·   realizacja projektu nie może zostać rozpoczęta przed dniem ani w dniu złożenia wniosku,

·   założony we wniosku okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia MŚP

·   okres realizacji przedsięwzięcia MŚP nie może wykraczać poza datę 31 stycznia 2026 r.Zapraszamy do współpracy

Z przyjemnością nawiążemy współpracę z mikro, małymi i średnimi firmami w sektorach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii Covid-19 w Polsce i wesprzemy Państwa wysiłki mające na celu pozyskanie dotacji z działania A1.2.1. Zapraszamy na konsultacje w zakresie pozyskania dotacji zawierające:

·   audyt Twojej firmy

·   mapowanie procesów

·   identyfikacja obszarów kwalifikujących się do wsparcia

·   identyfikacja kosztów

·   wsparcie w przygotowaniu dokumentacji

·   wsparcie w rozliczeniu

Formularz kontaktowy